Εκπαίδευση Θρησκεία

Ο Μητροπολίτης για την Νοσηλευτική Διδυμοτείχου

Ο Μητροπολίτης για την Νοσηλευτική Διδυμοτείχου

Περί της Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου

Εξ αφορμής της από 10.10.2020 επιστολής του Πρυτάνεως του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Αλεξάνδρου Πολυχρονίδη προς τους Σεβ. Μητροπολίτες της Θράκης, δια της οποίας  ανακοινούται  πρόταση της Συγκλήτου, αφορώσα στον ακαδημαϊκό αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ιδρύματος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός απέστειλε προς τον κ. Πρύτανη απαντητική επιστολή, έχουσα ούτω·

Ἐν Διδυμοτείχῳ τῇ 27ῃ Ὀκτωβρίου 2020

                                                                                Ἀριθμ.Πρωτ.:1118

Πρός

Τόν Ἐλλογιμώτατον Καθηγητήν

κ. Ἀλέξανδρον Πολυχρονίδην,

Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εἰς Κομοτηνήν.

Μετά βαθείας ἱκανοποιήσεως ἐπληροφορήθην τήν ἐξαγγελθεῖσαν ἀνάπτυξιν τῶν δομῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διά τῆς ἀπό 10ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὑμετέρας ἐπιστολῆς, καί συγχαίρων ἀπό καρδίας εὔχομαι εὐόδωσιν τῶν ὑμετέρων προσπαθειῶν καί τῆς Συγκλήτου καί ἐπιτυχίαν, πεποιθότες ὅτι τό ἐγχείρημα τοῦτο συμβάλλει εἰς τήν πρόοδον καί τήν θωράκισιν τῆς ἀκριτικῆς περιοχῆς μας.

Ὡστόσον ἐκφράζω ἐπιφύλαξιν καί διαμαρτυρίαν διά τήν περίπτωσιν τῆς ἐσπευσμένης μεταφορᾶς τοῦ Τμήματος Νοσηλευτικῆς Διδυμοτείχου εἰς τήν Ἀλεξανδρούπολιν καί παρακαλῶ ὅπως ἐπαναθεωρηθῆ ὁ σχεδιασμός αὐτός διά νά στηριχθῆ ἡ εὐαίσθητος καί πολύπαθος περιοχή τοῦ Διδυμοτείχου. Ἐν πάσῃ δέ περιπτώσει φιλαδέλφως προτείνω νά προχωρήσετε εἰς λῆψιν οἱασδήποτε ἀπόφάσεως εἰς μελλοντικόν χρόνον διά νά δοθῆ ἡ δυνατότης εἰς τό Τμῆμα Νοσηλευτικῆς νά ἀποδείξῃ τάς ἀντοχάς του καί παραλλήλως νά ἑδραιωθῇ σύν τῷ χρόνῳ ἡ λειτουργία τῶν δύο νέων Τμημάτων εἰς τήν πόλιν αὐτή, τήν ἵδρυσιν τῶν ὁποίων προτείνετε.

Μετά τιμῆς καί εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

– Δήμαρχον Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλον Χατζηγιάννογλου

καί μέλη Δημοτικοῦ Συμβουλίου Διδυμοτείχου.

Πηγή: www.imdos.gr

About Author

admin